ಏನ್ ಕರ್ಮಾರೀ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳದ್ದು

ಮೊನ್ನೆಯ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರೆದಿದೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯೆ ಈ ಸಚಿವಾಲಯ?

...............
Advertisements