100 ಯಡ್ಡಿ = 1 ರೆಡ್ಡಿ

ರಾಜಕೀಯ ಮಾಪಕ

ಹೊಸ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮಾಪಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

100 ಕೋಟಿ = 1 ಯಡ್ಡಿ

100 ಯಡ್ಡಿ = 1 ರೆಡ್ಡಿ

100 ರೆಡ್ಡಿ =  1 ರಾಡಿಯಾ

100 ರಾಡಿಯಾ =  1 ಕಲ್ಮಾಡಿ

100 ಕಲ್ಮಾಡಿ =  1 ಪವಾರ್

100 ಪವಾರ್ =  1 ರಾಜಾ

100 ರಾಜಾ =  1 ಸೋನಿಯಾ