ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್

Contributed by Anuya Warty

Courtesy – NDTV and Mid Day

ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ

.................