ಇಂತಹ ನಿರ್ದಯಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕು

ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ?

ಕೃಪೆ – ವಿನಯ್ ನ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ.