ಫೆಬ್ರುವರಿ 16 ಕ್ಕೆ ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ…

ಬನ್ನಿ...
ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ
ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಳ್ಲೇಬೇಡಿ...