ಹೀಗೊಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡೆಸಿದ ಜಾನಪದ ಕಮ್ಮಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ.

© SUGHOSH S. NIGALE