ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ಬನ್ನಿ

ಹೀಗೊಂದು ಹಳೆಯ ಜಾಹೀರಾತು

© sughosh s. nigale