ಯುಗಾದಿಗೆ ಮೊದಲು, ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ…

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಎರಡು ಮರಗಳ ಫೋಟೋ ಇವು. ಯುಗಾದಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೈತುಂಬ ಹೂತುಂಬಿಕೊಂಡ ಈ ಎರಡು ಮರಗಳು, ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೋಳಾದವು.

...............
.............
..................
.................
.............
...............