ದುಃಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಿರುತ್ತದೆ…

Photo - Sun group

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ಹನ್ನಾ ವಿಜಯ್

ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು.

“ದುಃಖ್ ಹಮೇಶಾ ಸಾತ್ ರೆಹತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಖುಷಿ ಆತೀ ಜಾತೀ ರೆಹತೀ ಹೈ”

ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ.

ಹೆಂಡತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜೊತೆಯಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. 🙂