21 ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ, 18 ಕ್ಕೇ ವೋಟು.

ವಿಚಿತ್ರ, ಆದರೂ ಸತ್ಯ.

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ಜಗಳೂರು ಸೀತಾರಾಮ್.

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21.

ವೋಟ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18.

ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

ದೇಶವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಬೇಕು.