ಇದು ಎಂತ ಮಾರಾಯ್ರೆ…

ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಕಂಡದ್ದು

ಫೋಟೋ – ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ