ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಾಹನ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನರ್ಸರಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಗೆಯಿದು.

.............

ಫೋಟೋ – ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್ ನಿಗಳೆ