ಹೀಗೊಂದು ಫೋಟೋ!!

ಕೊಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ “ಉದಾತ್ತ”ನ ಆಟ…

© SUGHOSH S. NIGALE