ಸಚಿವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ

ಇದಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ…. 

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು –  (ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ). 

ಹಂದಿಯ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಜಖಂ...