ಇದು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ?

ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

ಹೇಳಿದವರೇ ಮಹಾಜಾಣ!!

ಅ ಕೌ ಖ ಗೌ

ಘ ಙ ಶ್ಚೈವ

ಚ ಟೌ ತ ಪೌ ನಿ ಮ:ಜಡೆ

ಯ ಶೌ ರ ಸೌ ಲ ಸಶ್ಚೈವ

ಹವಳಾಕ್ಷ ಬದಾಯಣ