ಇಂದು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಜನ್ಮದಿನ

ಮಾಹಿತಿ – ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ 

let's remember

Born on 25.05.1886 was one of the great revolutionary freedom fighter who had fought against the invading Britishers both from India and also from abroad, mainly from Japan.

He was instrumental in throwing bomb on viceroy Lord Harding when he was entering the Delhi after the changing of the national capital from Kolkata to Delhi. He had masterminded a 1857 year like national war against the Britishers during 1915 in association with Gadar party.

He was a No. 1 target of britishers during 2nd decade of 20th century and had escaped to Japan from where he had continued his revolutionary activities and had lived incognito for 8 years and had become a citizen of Japan but his loyalty to motherland India did not change and founded India Independence league through which he had spearheaded the revolutionary freedom movement of India throughtout the Southeast asia. He had also founded the PAN ASIA LEAGUE for the benefit of freeding asian nations fron slavery.

He had sent 2 ships full of arms and ammunition to Indian revolutionaries which was unfortunately confiscated by Britishers at Singapore. He had good relation with Chinese which he had used for the benefit of furthering the cause of Indian independence movement.

During II world war when Japan defeated Britishers at Singapore and had captured over 105000 soldiers, Ras Bihari convinced Japan to free 35000 Prisoners of war (POW) who were Indians and changed these 35000 pows loyalty to Britishers to loyalty to mother land and had founded Indian National Army which was led by Subhas and had captured 200 square miles of Indian territory. When Netaji Subhas founded the Provisional Azad Hind Government for India, at Singapore on 21.10.1943, Ras Bihari Bose was Supreme advisor to the government and Azad Hind Government was recognized by Japan, Germany, Italy, China, Russia, Singapore, Burma, Munchuria, Philiphines and Japan had extended a loan of 100 million Yen (Yen is the currency name of Japan). Such was the influence of Ras Bihari Bose and Netaji Subhas across the world.

He was awarded second highest civilian award of Japan and he was the first non Japanese to get it. When he dies on 21.01.1945, the royal vehicle of the Japan King was sent to get his dead body to palace which was a rearest honour a non Japanese got.

While Ras Bihari Bose had got highest respect at Japan and other countries, it is unfortunate that at his own motherland, Bharat (India) other than bringing out a postal stamp and naming of few landmarks, mainly in Bengal nothing else is done in his memory. Let us correct it.

6 thoughts on “ಇಂದು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಜನ್ಮದಿನ

 1. ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ ‘Lord’ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ

  Like

 2. ರಾಮಕೃಷ್ಟರೇ,

  ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಷ್ತೋಷ್ ನಿಗಳೆಯವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು.

  ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಗಳನ್ನು ‘ಲಾರ್ಡ್’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು , ಜೊತೆಗೆ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ತು ಆಭಾಸ ಅಲ್ಲವೇ. ಅದು ಗುಲಾಮಿತನದ ಸಂಬೋಧನೆ.

  ನೀವು ಎಲ್ಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಎಂತಹ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಆದರೆ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು.

  ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲ.

  ಸುಘೋಷ್, ಇದೂ ಅವರಿಗೆ ತಲಿಪಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್..

  Like

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.