ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪಾಕ್ ಗೂ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ…

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ಜಗಳೂರು ಸೀತಾರಾಮ್

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಓಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕೂಡ.

.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರು. ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಕೂಡ.