‘ಅಪಾರ’ ಕಳಿಸಿದ ‘ಸುಘೋಷ್’ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ…

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ‘ಅಪಾರ’, ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸುಘೋಷ್…