ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ….

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿರಲಿ, ಬದುಕು ರಂಗೇರಲಿ….

ಬಣ್ಣ...ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ...