ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ….

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿರಲಿ, ಬದುಕು ರಂಗೇರಲಿ….

ಬಣ್ಣ...ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ...
Advertisements

One thought on “ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s