ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಎ!!