ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ….

...........
………..

ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು  ಅಗ್ನಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ. ಬಾಪು ದಿನೇಶ್ – 9480198162