ಬುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ನಡುಪಚ್ಚೆ

....................
………………..