ಇಂದು “ಬಾಲವೊಂದಿದ್ದಿದ್ದರೆ…”, ತಾರಾಣಗಣದಲ್ಲಿ ರಿಂಕಿ, ಚಿಂಕಿ, ಪಿಂಕಿ, ಟುನ್ನು, ಮುನ್ನು, ಪುಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ…..

POSTER- Balavondididare

1-BALAVONDIDIDARE 3- BALAVONDIDIDARE 4-BALAVONDIDIDARE