ಇಂದು “ಬಾಲವೊಂದಿದ್ದಿದ್ದರೆ…”, ತಾರಾಣಗಣದಲ್ಲಿ ರಿಂಕಿ, ಚಿಂಕಿ, ಪಿಂಕಿ, ಟುನ್ನು, ಮುನ್ನು, ಪುಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ…..

POSTER- Balavondididare

1-BALAVONDIDIDARE 3- BALAVONDIDIDARE 4-BALAVONDIDIDARE

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s