ಅನಾವರಣ ಉತ್ಸವ – 2013

utsava 13 leaflet 1

utsava 13 leaflet 2 - Copy

utsava 13 poster design_resize

Advertisements

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ತುಷಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ತುಷಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ – sughosh.nigale@gmail.com

ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು.