ಹೌದು…ಇದು ರೇಖಾ

ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದು ರೇಖಾ.