ಅಮರ್ ರಹೇ….

...
Advertisements

ಕಲ್ದವಸಿ ಹಾಗೂ ಕನಕ ಮುಸುಕು

....
….