ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಋಣ ತೀರಿಸುವೆ

ಕೃಪೆ – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

.....
…..

ದೊಡ್ಡವರ ಸಣ್ಣತನ

© SUGHOSH S NIGALE
© SUGHOSH S NIGALE