ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ‘ಅಂಕಿತ’ಕ್ಕೆ 15

....
….
Advertisements

A wonderful answer by Javed Akhtar