ಸಾಲ ಬಾಧೆ – ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ - ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ - 13-10-2013
ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ – 13-10-2013