ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ

2013 ರ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ. ಎಚ್. ಕಲಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ‘ಅನಾವರಣ’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ‘ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ’ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು.