‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ “ಘಟಂ ಅಲ್ಲ…. ಉಡು”

ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನ ‘ಘಟಂ ಅಲ್ಲ… ಉಡು’ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

....
….