ಹಾಲು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, ಬ್ರಾಂಡು ಆಂಧ್ರದ್ದು

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ – 29-10-2013

...

halu1

ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡೋಣ

ನಾನು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಐ ಡೋನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಾಧಾನ….

......
……