ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಆನೇಕಲ್ ನ ಮುತ್ಯಾಲಮಡುನಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಹಾಗೂ ಹೊಸಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವೆಂಬ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು.

.....
…..

2 (2)

4 (1)

4 (2)

5