ಸಂಸದರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ?

24-12-2013 ಯ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
aasti