ಅತಿಯಾದ ಆಡಂಬರ

ಇಂದಿನ (17-12-2013) ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಚಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
VK-Adambara

VK-Adambara1

Advertisements