ಹೂವಿನ ಹಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಂದು

ಅಂಜಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹೂವಿನ ಹಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

....
….