ಹೂವಿನ ಹಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಂದು

ಅಂಜಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹೂವಿನ ಹಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

....
….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s