ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ…. (ಕೃಪೆ – ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ)

....
….