ಕಸಕ್ಕೂ ಶನಿದೇವರಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ….

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು.

....
….