….ನೋವಾದ್ರೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣೀರೆ….

ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು…

© SUGHOSH S NIGALE
© SUGHOSH S NIGALE

Advertisements