ಜೆಕೆ ಎಲ್ಲಿ? ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಹೀಗೊಂದು ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್

ಸಮಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಂಕರಿಂಗ್!!