ಏನ ಹೇಳಲೆವ್ವ ಭಾರತಿ, ಮೂರೂ ಜಗದಾಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬೇತವ್ವ ನೀನ್ನ ಕೀರುತಿ…