ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ…

Advertisements

2 thoughts on “ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ…

    • ಒಂದ್ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತುಂಡಿಗೆ 20 ರೌಂಡು…..ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲಾ ಮಾರಾಯಾ…. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s