ಈ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಸದರು ಬೇಕೆ?

ಇಂದಿನ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ (11-03-2014) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
UV samsada 11032014