ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ

ಇಂದಿನ ಹೊಸದಿಗಂತದಲ್ಲಿ (22-03-2014) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
HD Congress truth

Advertisements