ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಇಂದಿನ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ (25-03-2014) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
VV Pawar double vote

Advertisements