ಕೊಪ್ಪದಲಿ ಇದೇನಿದು?

ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ (27-03-2014) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು.
koppa