ಕ್ಯಾರೆ ಚಿಕನೆ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲಗಾ ರೇ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಅಚ್ಛಾ ಲಗೇ ಗಾ ಕ್ಯಾ?

Advertisements